Nauja dokumentų tikslinėms išmokoms gauti tvarka

Data

2016 07 01

Įvertinimas
0

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-576 patvirtinta nauja Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo redakcija.

 

2016 m. rudens semestre studentai prašymus tikslinei išmokai gauti bei teisę į tikslinę išmoką  pagrindžiančius dokumentus  pagal šiuo metu galiojančią tvarką teiks aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. prašymų teikimas perkeliamas į elektroninę erdvę. Prašymai dėl tikslinės išmokos bus teikiami Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje ,,Parama“ (toliau – I.S. ,,Parama“) rudens ir pavasario semestrais pagrindinio prašymų teikimo metu teisės akte numatytais terminais. Ten pat nustatyta tvarka bus organizuojami papildomi prašymų tikslinei išmokai gauti teikimai.

Studentams, siekiantiems tikslinės išmokos, nebereikės pateikti darbingumo lygį patvirtinančio dokumento, nes duomenis apie tai Fondas gaus per IS „Parama“. Tuo atveju, jei reikalingų duomenų nebus gauta ar jų nepakaks, kiekvienas studentas  bus informuojamas atskiru pranešimu  apie būtinybę pateikti nustatytą darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą.

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarka,  kuri įsigalios 2017 m. sausio 1 d., bus patogesnė studentams, o taip pat sumažins aukštųjų mokyklų administracinę naštą.


Papildoma informacija:

Tikslines išmokas Fondas teikia įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą ,,Studijų prieinamumo didinimas“. Tikslinės išmokos dydis - 152 eurai per mėnesį.

Tikslines išmokas turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį jam išmokėtos tikslinės išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 

- Pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

- Pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

- Pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

- Trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.


Informaciją teikia:

Viktorija Vigėlienė, 85 2647 153, el. p. [email protected]

Vaida Stonytė, 85 2639 149, el. p. [email protected]