Dėl tikslinių išmokų studentams, turintiems negalią

Data

2016 04 20

Įvertinimas
0

Skelbiame gerą žinią studentams, turintiems negalią: šį mėnesį bus išmokėtos tikslinės išmokos visiems jų laukiantiesiems.

 

IlonaJacobVadovaudamasis  šiuo metu galiojančiu Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. rugsėjo 12 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinis studijų fondas  (toliau – Fondas) dar balandį per du kartus išmokės tikslines išmokas už 2015 m. rudens semestrą ir 2016 m. pavasario semestrą. O nuo balandžio pabaigos visi šalies aukštųjų mokyklų studentai, pateikusieji aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, užpildytą ir pasirašytą Prašymo formą skirti tikslinę išmoką, neįgaliojo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, neturintys nė vienos akademinės skolos bei atitinkantys kitus teisės aktuose nurodytuis kriterijus, 152 eurų tikslines išmokas gaus kiekvieną mėnesį.

514,5 tūkst. eurų tikslinių išmokų suma už 2015 metų rudens semestrą jau kitą savaitę pasieks 685 aukštųjų mokyklų studentus, 601,9 tūkst. eurų už 2016 m. pavasario semestrą - 627 studentus.

Daugiausia studentų, turinčių negalią, studijuoja Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, Lietuvos edukologijos, Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose, Kauno ir Vilniaus kolegijose. Šių aukštųjų mokyklų studentams kas mėnesį mokėsime nuo 30 iki 80 tikslinių išmokų.

Tikslinės išmokos, skirtos studentams, turintiems negalią, tai viena veiklų, kurias Valstybinis studijų fondas yra numatęs vykdyti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.-ESFA-V-708 priemonę „Studijų prieinamumo didinimas“. Projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas) tikslas – didinti studijų prieinamumą aukštosiose Lietuvos mokykloje studijuojančiai tikslinei grupei - specialiųjų poreikių turintiems studentams , įgyvendinantuždavinius: sukurti palankias studentų specialiuosius poreikius atitinkančias studijų sąlygas, gerinti studijų kokybę, stiprinant aukštųjų mokyklų specialistų dalykines bei socialines kompetencijas.

„Balandžio 11 dieną pateikėme Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – E.S.F.A.) projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ , kuris yra tęstinis jau mūsų trejus metus sėkmingai vykdyto panašaus projekto „Studijų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių studentams“, projektas, paraišką“, - džiaugiasi Projekto, kurį numatoma vykdyti net septynerius metus, vadovė Ilona Jacob – tad atsirado pagrįsta galimybė išmokėti studentams, turintiems negalią, taip reikalingas tikslines išmokas.“

Projekto paraiškos teikimas E.S.F.A. kaip tik sutapo su Jungtinių Tautų (J.T.) neįgaliųjų komiteto 15-ojoje sesijoje Ženevoje (Šveicarija) baigtu pirmosios Lietuvos ataskaitos dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo svarstymu, kuriame be kitų šalies ministerijų, dalyvavo ir L.R. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.