• Administracija
  Tel. , El. p. , Adresas: A. Goštauto g. 12-100
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernestas Jasaitis
  106
  Ieva Rutavičiūtė
  113

  Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

  • Direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Viešųjų ryšių specialistas
  • Sekretorius
  • Teisininkai
  • Archyvaras
 • Paskolų skyrius
  Paskolų skyrius

        Paskolų skyrius administruoja Valstybės paskolas bei Valstybės remiamas paskolas Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentams.  Per Valstybinį  studijų fondą yra teikiamos šios paskolos:

        Valstybės paskolos - studijų įmokai mokėti (studentams, įstojusiems iki 2009 m.).
        Teisę gauti valstybės paskolas turi  Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisujų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

        Valstybės remiamos paskolos:  
       - studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos kainos ar jos dalies);
      
  - gyvenimo išlaidoms (1900 Eur rudens semestrą, 950 Eur pavasario semestrą);
       - dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 2280 Eur).

       Studijų metu iš viso galima pasiskolinti 14630 Eur.
       Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 • Stipendijų ir finansinės paramos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Kaklauskaitė
  Vyriausioji specialistė ( konkursas „Kitas100“, parama pedagogikos studijoms)
  116
  Mingailė Mikūtaitė
  Vyriausioji specialistė (teisminis skolų išieškojimas)
  115
  Sabina Zinovičienė
  vyriausioji specialistė (teisminis skolų išieškojimas)
  Mintarė Simonaitytė
  Vyriausioji specialistė (studijų krepšelio grąžinimas)
  116

  Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus uždaviniai:

  • Administruoti Fondo teikiamą paramą trečiosios studijų pakopos studentams (doktorantams ir meno aspirantams) Fondo valdybos nustatyta tvarka;
  • Administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;
  • Administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
  • Administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - puse studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
  • Administruoti valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 • Finansų ir apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Juozaitienė
  108
  Svetlana Kapalinskienė
  108

  Finansų ir apskaitos padalinio tikslas, finansinę apskaitą tvarkyti taip, kad informaciją būtų:

  • tinkama, objektyvi ir palyginama
  • pateikiama laiku
  • išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams

  Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos uždavinys - organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai organizacijai.

 • Projektas "Studijų prieinamumo didinimas"
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Marcinkevičienė
  114
  Ieva Rutavičiūtė
  Projekto vadovė
  113
  Asta Motiejūnienė (Tikslinių išmokų teikimas)
  114
  Raimonda Karosaitė
  110

  Projektas “Studijų prienamumo didinimas”

  Projekto vykdymo metu teikiama finansinė parama studentams, turintiems negalią - tikslinės išmokos.

  Tikslinės išmokos dydis: 4 BSI (2023 m. - 196 Eur)

  Tikslinė išmoka skiriama studijų semestrui ir mokama kas mėnesį, įskaitant atostogų laikotarpius.

  Tikslinę išmoką gali gauti studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
  2. Jiems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
  3. Po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, tai yra nebaigę atitinkamos pakopos studijų:

  a. Pagal pirmosios pakopos studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  b. Pagal antrosios pakopos studijų programą;
  c. Pagal profesinių studijų programą;
  d. Pagal trečiosios pakopos studijų programą;
  e. Pagal trumpųjų studijų programą.

   

  Tikslines išmokas gali gauti visų aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar aukštoji mokykla yra Projekto partnerė.

  VSF direktoriaus patvirtintos formos prašymai skirti tikslinę išmoką yra teikiami tik elektroniniu būdu per IS Parama: https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f

  Pagrindinis prašymų priėmimas pavasario semestre vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d., rudens semestre - rugsėjo 1 d. - spalio 16 d.

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-25