Valstybės paskolų suteikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės paskolų studentams suteikimas ir išmokėjimas
Administracinės paslaugos versija  2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas Valstybės paskola yra paskola studijų įmokai mokėti. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

Paskolą studijų įmokai mokėti gali gauti Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

Šios paskolos negali gauti studentai:

  1. kurių gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų 385 bazinės socialinės išmokos dydžius;
  2. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;
  3. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal sudarytas valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutartis ir kitas, iki 2009 m. rugpjūčio 30 d. su Fondu sudarytas ir Fondo administruojamas paskolų sutartis.

Paskola studijų įmokai mokėti teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose.

Norėdamas gauti paskolą studijų įmokai mokėti, studentas turi  Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą* ir pateikti Fondui iki nustatytos datos. Tuo atveju, jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą  dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas  privalo pristatyti Fondui šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Valstybės paskolų teikimo datos nustatomos kasmet Fondo direktoriaus įsakymu.

Paskolos studijų įmokai mokėti lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl  Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin.,  2009, Nr.64-2569, 2010, Nr. 77-3969);

Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. VI-29 „Dėl paskolų teikimo studentams nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"  (Žin., 2010, Nr. 100-5198).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo   1. Prašymas-anketa. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos valstybės  paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris) bei kitą informaciją, reikalingą valstybės paskolų administravimui;

   2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus kai studento asmens tapatybės pildant prašymą-anketą buvo patvirtinta);

   3. Studentas,  norintis pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą, privalo Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (tvarkytojas -  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 03610, Vilnius) gauna informaciją apie tai, kad asmuo yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Fondas iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švitrigailos g. 10, 0322, Vilnius) gauna informaciją apie tai, kad teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Fondas iš mokslo ir studijų institucijos gauna informacija apie prašymą-anketą pateikusio asmens studijas.

Mokslo ir studijų institucija patvirtina, kad asmuo turi studento statusą, nurodo studijų formą, studijų pakopą, kursą, kuriame studijuoja asmuo,  duomenis apie asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų įmoką, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą - stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius ar atnaujinusius studijas.

Administracinės paslaugos teikėjas Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Mažylytė, tel. (8 5) 255 3371, vaida.mazylyte[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 2553376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Valstybės paskolų teikimo pradžia pavasario semestre skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo, o rudens semestre - ne vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą, nustato sutarčių pasirašymo pradžios ir pabaigos datas. Su kiekvienu studentu, kuriam siūloma sudaryti valstybės paskolos sutartį, Fondo direktorius arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašo patvirtinimo pasirašo valstybės paskolos sutartį. Valstybės paskolos lėšos per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervedamos į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą.
 Prašymo forma Prašymas-anketa valstybės paskolai gauti pildoma Fondo tinklalapyje adresu vsf.lrv.lt

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-13