Socialinių stipendijų skyrimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinių stipendijų skyrimas aukštųjų mokyklų studentams.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką*.

Fondas, patikrinęs asmens paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse ir nustatęs, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, per Fondo informacinę sistemą, skirtą socialinių stipendijų administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja apie tai studentą. Gavęs Fondo pranešimą, asmuo turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. Dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos Fondui teikiamos paštu arba tiesiogiai, asmeniui atvykstant į Fondą.

Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo Fondas informuoja asmenį per Fondo informacinę sistemą, skirtą socialinių stipendijų administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą).

Socialinę stipendiją gali gauti studentai, atitinkantys bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Stipendija teikiama rudens ir pavasario semestre. Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra socialinėms stipendijoms teikti numatytų lėšų likutis, gali skelbti papildomus paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimus Fondo direktoriaus patvirtintų Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka. Papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu socialinė stipendija studentui skiriama likusiam semestro laikui. Socialinės stipendijos nustatytas dydis yra 3 BSI dydžiai per mėnesį (socialinės stipendijos dydis 123,50 eurų).

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

 1. neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 2. laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
 3. aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą;
 4. kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 2. suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 3. atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801, 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija;
 4. kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;
Valstybinio studijų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540;
Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (toliau - Aprašas);
Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Studentas, norintis gauti socialinę stipendiją, privalo Fondo interneto tinklalapyje užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti Fondui Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką. Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metai, mėnuo, diena, lytis), deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir adresą susirašinėti (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės banko  sąskaitos numerį, banko pavadinimą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, pažymi vieną iš socialinių kriterijų, nurodytų Aprašo 4 punkte, bei kitą informaciją, reikalingą socialinėms stipendijoms administruoti.
 2. Jei pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento tapatybės neįmanoma nustatyti  naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga,  studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir pateikti:
  1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2) tinkamai užpildytą paraišką socialinei stipendijai gauti.
 3. Paraiškoje pažymėjęs, kad atitinka Aprašo 4.1 ar 4.2 punktuose nurodytus kriterijus, studentas, Fondui nurodžius, pateikia Fondui dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes.
 4. Paraiškoje pažymėjęs, kad atitinka Aprašo 4.3 punkte nurodytą kriterijų, studentas Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį šią aplinkybę, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, išskyrus atvejį, kai studentas po 2011 m. liepos 1 d. kreipėsi į Fondą, paraiškoje pažymėdamas, kad atitinka Aprašo 4.3 punkte nurodytą kriterijų, pateikė Fondui dokumentus, patvirtinančius Aprašo 4.3 punkte nurodytą aplinkybę, ir Fondas studento paraiškos ir jo pateiktų dokumentų pagrindu skyrė šiam studentui socialinę stipendiją. Dokumentus privaloma pateikti ir Fondui atskirai nurodžius.
 5. Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas, taip pat pakeitęs studijų programą, įvykdęs studijų programą, tačiau jam buvo atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas, atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija, privalo raštu per 3 darbo dienas apie tai pranešti Fondui.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas, gavęs asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina:

 1. Studentų registre (valdančioji tvarkymo įstaiga - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius);
 2. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (tvarkytojas -  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 03610, Vilnius);
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinėje sistemoje (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švitrigailos g. 10, 0322, Vilnius).

Fondo prašymu, Aukštosios mokyklos pateikia Fondui informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad asmuo yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas (įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams - studijų baigimo datą bei kitus duomenis, reikalingus socialinėms stipendijoms skirti ir jas administruoti.

Aukštosios mokyklos per 3 darbo dienas taip pat privalo pranešti Fondui apie aplinkybių, kurioms esant socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, atsiradimą ar paaiškėjimą.

 Administracinės paslaugos teikėjas Stipendijų ir finansinės paramos vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, tel. (8 5) 2647153, jurgita.medaisiene[eta] vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti pateikiamos:

 • pavasario semestrui - sausio 20 d. - vasario 20 dienos.
 • rudens semestrui - rugsėjo 15 d. - spalio 10 dienos.

Fondo valdyba ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, sudaro studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą ir priima sprendimą dėl stipendijos skyrimo.

Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo Fondas informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo. Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai.

 

 

 

 

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PARAMA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-22