Valstybės paskolos (iki 2009 m.)

ŽEMIAU PATEIKTA INFORMACIJA AKTUALI TIK STUDENTAMS, ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS IKI 2009 METŲ!!!

Valstybės paskola yra paskola studijų įmokai mokėti. Ji teikiama iš valstybės lėšų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) nustatyta tvarka. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

Valstybės  paskolos neturi teisės gauti studentai:

1. kurių bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (50050 LTL);

2. kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;

3. kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal Aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio Aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

Valstybės paskola gali būti skiriama studentui kas semestrą. Valstybės paskola teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis Paskolų teikimo studentams nuostatų.

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.

Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos.

Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis - 5 procentai.

Mokėjimo pavedimui reikalingi rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinis studijų fondas

Gavėjo juridinio asmens kodas – 191722967

Sąskaitos nr. - LT257300010002462630

Mokėjimo paskirtis - paskolos grąžinimas už Vardas, pavardė (asmens kodas/gimimo data) arba sutarties numeris.

BIC (SWIFT kodas)  (tarptautiniam pavedimui) – HABALT22.

„Swedbank“, AB adresas:

Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

Siekdami užtikrinti greitesnį  įmokų užskaitymą ir norėdami  išvengti nesusipratimų užskaitant įmokas kai yra keli asmenys tokiu pačiu vardu ir pavarde, maloniai prašome leisti matyti Jūsų asmens kodą mokėjimo pavedime.

 

Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo - nedarbingumo laikotarpiui;

2. dėl nėštumo ir gimdymo - nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;

3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, - iki vaikui sukaks 3 metai;

4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, - studijų laikotarpiui;

5. bedarbiams - įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;

6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, - ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;

7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Įgaliojimo forma dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentų tvarkymo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Alina Adamonienė, vyriausioji specialistė; (8 5) 255 3371

el.p.alina.adamoniene[eta]vsf.lt 

  • Paskolų suteikimas
  • Studijų duomenų pakeitimas

Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7155;

 el.p. jurgita.medaisiene[eta]vsf.lt  

  • Paskolų grąžinimas
  • Kontaktinių duomenų pasikeitimas

 Grita Sabaitė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9589;

 el.p. grita.sabaite[eta]vsf.lt   

  • Paskolų grąžinimas
  • Valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimas
  • Atleidimas nuo valstybės paskolų grąžinimo
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-01