Studijų kainos kompensavimas

Nustatytas 2018 m. bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius. Jį rasite čia. 

(Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka sudaro ir pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją).

Prašymų dėl studijų kainos kompensavimo priėmimo kalendorius

Prašymų priėmimo terminai  Ar šiuo metu priimami prašymai?           
lapkričio 15 - gruodžio 6 d. (imtinai)

Nepriimami

2018 m. už studijas sumokėtos kainos kompensacijos mokamos, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą “Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams” Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-02-0001.

Apie projektą:

Vykdytojas

Valstybinis studijų fondas

Savivaldybė

Vilniaus miesto

Priemonė

STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS

Prioritetas

9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris

09.3.1-ESFA-V-708-02

Projektu "Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams" valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems studijų metus ar teisės aktuose nustatytą studijų laikotarpį ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Vykdant projekto veiką, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas.

 

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims.  

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

  • neturi akademinių skolų;

  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;

  • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Asmenims, įstojusiems iki 2016 12 31: 2018 m. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 09 30. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Asmenims, įstojusiems po 2017 01 01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.  

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi. Geriausiai besimokančių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą Fondui teikia aukštosios mokyklos.

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs.

Taip pat asmenys, gali pasitikrinti, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo informacinės sistemos PARAMA.

 

Taip, asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, tik elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą privalo pateikti nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą kainos kompensaciją išsiuntimo per Fondo informacinę sistemą ir el. paštu dienos.

Pateikus prašymą, matysite jo statusą "TIKRINAMAS". Pasibaigus prašymų pildymo terminui, prašymo statusas pasikeis į „PRIIMTAS“.

Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama į asmeninę kompensacijos gavėjo banko sąskaitą, nurodytą prašyme. Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.

Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9626; kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06