Konkursas „Kitas 100“

Paraiškų priėmimas vyksta nuo birželio 4 d. iki liepos 2 dienos.

2019 m. konkursui iš valstybės biudžeto skirta 400 tūkst. eurų.

1 papildomą stipendiją įsteigė "Mariaus Jakulio Jason fondas".

 

Bendroji informacija

Konkursas "Kitas100"  skirtas paremti išvykstančiuosius studijuoti ar studijuojančius geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. 

Galima pretenduoti į šią paramą:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti - iki 20140 eurų per metus. 

 • pragyvenimo išlaidoms - iki 7296 eurų per metus, jeigu studijos yra nemokamos arba studijų kaina yra mažesnė negu maksimalus dydis, skirtas vieno asmens studijoms remti. Jeigu asmuo studijuoja nemokamai, jam gali būti skiriama  ne didesnė kaip 608 eurų per mėnesį parama.

Asmuo gali gauti abiejų rūšių paramą, tačiau maksimali paramos suma negali viršyti 20140 eurų per metus.  Parama yra skiriama visam studijų laikotarpiui  arba nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo kreipėsi dėl paramos skyrimo. 

Parama gali būti skiriama Lietuvos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje ir jų šeimos nariams; parama taip pat skiriama ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jie įstojo (gavo pakvietimą studijuoti) ir studijuoja užsienio aukštosiose mokyklose, atitinkančiose vieną iš šių sąlygų: 

Paramą gavę asmenys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo studijų baigimo įsidarbinti Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį (skaičiuojamas faktiškai dirbtas darbo laikas).

 

Dokumentų konkursui teikimas

Dokumentai 2019 m. konkursui priimami nuo birželio 4 dienos iki liepos 2 dienos. Siunčiant dokumentus paštu tikrinama išsiuntimo spaudo data.

Paštu arba asmeniškai

aaa

Elektroniniu paštu

Dokumentus pristatykite adresu:

Mildai Papinigienei
Valstybinis studijų fondas
A. Goštauto g. 12-306
Vilnius

Siunčiant dokumentus paštu, jų kopijos privalo būti patvirtintos notaro.

 

Saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus siųskite adresu:

kitas100@vsf.lt

Laiško antraštėje nurodykite "2019 m. konkursui"

 

Dokumentų sąrašas

Konkursui privaloma pateikti dokumentų originalus arba notariškai patvirtintas jų kopijas. Dokumentai, sudaryti anglų kalba, konkursui gali būti pateikiami be vertimo. Kitomis kalbomis išduotus dokumentus privaloma pateikti išverstus ir patvirtintus vertimų biuro.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti visiems konkurso dalyviams:

 1. Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė). Nereikia pateikti jei siunčiate dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.
 2. Pasirašytas pavirtintos formos prašymas
 3. Pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 4. Kvietimas studijuoti arba dokumentas, įrodantis, kad jau studijuojate .
 5. Gyvenimo aprašymas. Lietuvių kalba.
 6. Motyvacinis laiškas. Lietuvių kalba.
 7. Viena iš nurodytų rekomendacijų:
 • ​mokyklos, kurioje baigiate (baigėte) bendrojo ugdymo programą, jeigu esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos neįgijęs;  
 • aukštosios mokyklos, kurioje įgijote aukštojo mokslo kvalifikaciją, jei esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje šiuo metu studijuojate, jeigu šiuo metu studijuojate užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekiate gauti paramą;
 • darbovietės ar organizacijos, kurioje dirbate (dirbote) ar atliekate (atlikote) savanorišką veiklą.
 1. Duomenys apie studijas: studijų pakopa, studijų pradžios ir pabaigos datos, mokėjimo už studijas tvarka ir metinė studijų kaina.

 

​Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti siekiantiems gauti papildomus 20 balų:

 • Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą;
 • Pažyma apie tai, kad Jums nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis (neįgaliojo pažymėjimas);
 • Teismo sprendimas dėl globos/rūpybos nustatymo;
 • gimimo liudijimas ir (vieno iš) tėvų mirties liudijimas (liudijimai).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti tik užsienio šalių piliečiai:

 • Dokumentas, įrodantis lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;

 • Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje;

 • Dokumentas, patvirtinantis šeimos nario teisę gyventi Lietuvoje;

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad dirba Lietuvoje;

 • Šeimos nario statusą patvirtinantys dokumentai.

Vertinimas

Konkursui pateiktus prašymus, atitinkančius reikalavimus paramai gauti, nagrinės ir vertins fondo sudaryta 7 asmenų komisija. Į šią komisiją  1 narį skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 2 narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2 narius –Valstybinis studijų fondas, 1 narį – Lietuvos studentų sąjunga, 1 narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“.

Vertinimo kriterijai:

Maksimalus balas Kriterijus
50

Aukštosios mokyklos reitingas. Aukščiausia vieta - 50 balų, žemiausia vieta - 1 balas. Skaičiuojamas artimetinis reitingų vidurkis. 

10

Tikslingumas ir motyvacija. Vertinama studento motyvacija, kodėl jis pasirinko konkrečią studijų programą konkrečioje aukštojoje mokykloje.

10

Ankstesnė pareiškėjo veikla. Įvertinamas pareiškėjo aktyvumas ankstesnėse veikose: mokykloje, aukštojoje mokykloje, darbe ar atliekant savanorišką veiklą.

10

Pridėtinės vertės pagrindimas. Įvertinama asmens pasirinktų studijų pridėtinė vertė savo tolesnei karjerai ir Lietuvai .

20

Priklausymas socialiai pažeidžiamai grupei. Pareiškėjas gauna socialinę pašalpą, jam nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, yra našlaitis, iki pilnametystės buvo nustatyta globa/rūpyba.

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaroma bendra konkursinė eilė. Gali būti sudaromos papildomos eilės konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms.

Jeigu keli asmenys surenka vienodą konkursinį balą, Komisijos nariai balsuoja, kam skirti paramą. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto vienodai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti paramą, priima Komisijos pirmininkas.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

 

Paramos negali gauti asmenys:

 • stojantys/ įstoję/ studijuojantys aukštosiose mokyklose užsienio šalyse, kurios nepatenka į bent vieną iš trijų pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University RankingsQS World University RankingsAcademic Ranking of World Universities (ARWU) arba tarp geriausių 50 pasaulio mokyklų, kurios yra nereitinguojamos dėl savo specifikos;
 • pakartotinai studijuojantys atitinkamos pakopos studijų programoje, jeigu ankstesnių studijų metu daugiau kaip pusę tos programos kreditų įgijo už valstybės lėšas;
 • pakartotinai studijuojantys atitinkamos pakopos studijų programoje, jeigu ankstesnių studijų buvo skirta parama studijoms užsienyje;
 • vienu metu studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų yra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ar šiai programai skirta parama.

Maksimalus paramos dydis vienam asmeniui vieneriems studijų metams yra 530 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI). 1 BSI šiuo metu yra 38 eurai.

 1. Maksimalus paramos studijų kainai dydis - 530 BSI per metus;
 2. Maksimalus paramos pragyvenimo išlaidoms dydis 192 BSI vieneriems studijų metams. Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 16 BSI dydžių. 

Gavęs prašymą  skirti paramą studijoms aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama dėl savo specifikos (menai), Valstybinis studijų fondas kreipiasi į:

 1. Lietuvos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;
 2. Lietuvos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;
 3. Lietuvoje veikiančias asociacijas, vienijančias  studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus.  

Pirmasis komisijos posėdis vyksta praėjus ne daugiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymų priėmimo termino pabaigos. Komisija ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 16 d. pateikia fondui pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti paramą, ir skiriamos paramos dydžio. Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl paramos skyrimo.

Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo.

Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė sutarties per nurodytą terminą, turi teisę per 5 darbo dienas pateikti fondui motyvuotą prašymą pratęsti sutarties pasirašymo terminą. Fondas per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą. Terminas gali būti pratęsiamas 5 darbo dienomis.

Paskirta parama yra išmokama visa suma iš karto į asmeninę studento sąskaitą, nurodytą paramos sutartyje, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. 

Paramą gavęs asmuo privalo:

 1.  per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios fondui pateikti patvirtinimą apie studento statusą (kad tęsia studijas);
 2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti fondui informaciją apie tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;
 3. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų nutraukimą (nurodant studijų nutraukimo priežastis), pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 4. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų atnaujinimą (po sustabdymo dėl akademinių atostogų, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo) ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 5. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;
 6. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 7. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvoje arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Šis reikalavimas taikomas kiekvienai asmens sudarytai sutarčiai;
 8. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios;
 9. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;
 10. informuoti fondą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus per 5 darbo dienas nuo įsipareigojimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį įvykdymo.

Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo turėjo darbo santykius. Jei asmuo vienu metu turėjo darbo santykius su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami. Jei asmuo kelis kartus gavo paramą studijoms skirtingose studijų pakopose, laikotarpis atitinkamai ilginamas tiek kartų, kiek kartų buvo skirta parama.

Paramos mokėjimas sustabdomas, kai sudentas:

 1. sustabdo studijas ir išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės; 
 2. sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;
 3. sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;
 4. per 10 darbo dienų nuo semestro pradžios nepateikia patvirtinimo apie studento statusą;
 5. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios nepateikia fondui informacijos apie tais mokslo metais mokėtiną metinę studijų kainą.

Greta Jočytė, vyriausioji specialistė; tel. +370 5 264 7260; el.p. greta.jocyte[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-20