VSF struktūra ir kontaktai

Valstybinio studijų fondo valdybos sudėtis:

Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė

Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Marius Ablačinskas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vedėja Vaida Balkuvienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Universitetinių studijų skyriaus vedėja Daina Lukošiūnienė

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausioji specialistė Valdonė Daunienė

Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Edmundas Kiškis

Valstybinio studijų fondo direktorius Ernestas Jasaitis

Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotoja Vaida Stonytė-Gaubienė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vedėja Svetlana Kulpina

Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė prof. dr. Vilija Salienė

Paskolų komisija

Kristina Novickienė - Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja (pirmininkė)
Kristina Meigienė - Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė (pirmininkės pavaduotoja)

Daiva Vipartienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyresnioji specialistė
Kristina Eismontė - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė
Kęstutis Gansiniauskas - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Mokslo ir studijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Jurgita Medaišienė - Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė
Miglė Nauburaitytė - Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės Akademinių ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Henrika Štenger - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Turto valdymo departamento Finansinio turto administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Jelena Tkačenko - Valstybinio studijų fondo Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
Algis Zubrus - Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas

 

Komisija atlieka šias funkcijas:

 

 1. Atsižvelgdama į paskolos gavėjo studijų dalykų ivertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą - stojamojo balo sumą) ir bendrą studijų kainą, priima sprendimą dėl paskolos gavėjo maksimalios paskolų sumos padidinimo.
 2. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo, esant Aprašo 49 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 3. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės paskolos grąžinimo, esant Aprašo 88 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 4. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Fondo administruojamų paskolų grąžinimo, esant sutartyje su paskolos gavėju nurodytoms atleidimo nuo paskolos grąžinimo aplinkybėms.
 5. Priima sprendimą atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą, esant Aprašo 51 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 6. Priima sprendimą atidėti valstybės paskolos grąžinimo terminą, esant Aprašo 89 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 7. Priima sprendimą atidėti valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktos ir Fondo administruojamos paskolos grąžinimo terminą, esant sutartyje su paskolos gavėju nurodytoms paskolos grąžinimo termino atidėjimo aplinkybėms.
 8. Siūlo Fondui perimti paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, esant Aprašo 52 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 9. Priima sprendimą valstybės Iėšomis apmokėti palūkanas valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo Iaikotarpiu, esant Aprašo 59 punkte nurodytoms aplinkybėms.

 

Valstybės paramos užsienio lietuviams komisija


Gediminas Dubonikas -  Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas (komisijos pirmininkas)
Kristina Kaučikienė - Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja)

Vida Bandis - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė
Violeta Raulynaitienė - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Virginija Rinkevičienė - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio lietuvių skyriaus vedėja
Gintautas Rudzinskas - Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai" direktorius
Virginija Grybaitė - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės administratorė
Daiva Žemgulienė - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė
Jelena Tkačenko - Valstybinio studijų fondo Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 

Komisija atlieka šias funkcijas:

 

 1. Priima sprendimą skirti valstybės paramą (socialinę išmoką ir (arba) stipendiją už studijų rezultatus) išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams.
 2. Tais atvejais, kai valstybės paramai išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skirtos sumos, likusios patenkinus lėšų poreikį socialinėms išmokoms, dalis yra mažesnė nei lėšų poreikis stipendijoms už studijų rezultatus, atsižvelgusi į turimas lėšas ir pateiktų prašymų skirti stipendiją už studijų rezultatus skaičių, proporcingai padalija lėšas stipendijoms už studijų rezultatus dviem studijų sričių grupėms: Humanitarinių mokslų, Meno studijų, Socialinių mokslų grupei ir Biomedicinos mokslų, Fizinių mokslų, Technologijų mokslų grupei.

 

 

Adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius

Tel. +370 5 2639 152,
Faks. +370 5 2639 153
El. paštas: fondas[eta]vsf.lt
Įmonės kodas 191722967
Darbo laikas:

Fondo darbo laikas: I--IV 8.00--17.00, V 8.00--15.45; pietų pertrauka 12.00--12.45.

Nedarbo valandomis dokumentai priimami sekretoriate (407 kab.): II ir IV iki 18 val.

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybiniame studijų fonde taisyklės

Administracija

Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas
 • Viešųjų ryšių specialistas
 • Sekretorius
 • Teisininkai
 • Archyvaras
Paskolų skyrius

     Paskolų skyrius administruoja Valstybės paskolas bei Valstybės remiamas paskolas Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentams.  Per Valstybinį  studijų fondą yra teikiamos šios paskolos:

      Valstybės paskolos - studijų įmokai mokėti (520 Lt, studentams, įstojusiems iki 2009 m.).
     Teisę gauti valstybės paskolas turi  Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisujų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

      Valstybės remiamos paskolos:  
     - studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos kainos ar jos dalies);
    
- gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama -BSI (šiuo metu -130 Lt) 50 dydžių (6 500 Lt);
     - dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt)
     Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Stipendijų ir finansinės paramos skyrius

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus uždaviniai:

 • Administruoti Fondo teikiamą paramą trečiosios studijų pakopos studentams (doktorantams ir meno aspirantams) Fondo valdybos nustatyta tvarka;
 • Administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;
 • Administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
 • Administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - puse studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
 • Administruoti valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
Finansų ir apskaitos skyrius

Finansų ir apskaitos padalinio tikslas, finansinę apskaitą tvarkyti taip, kad informaciją būtų:

 • tinkama, objektyvi ir palyginama
 • pateikiama laiku
 • išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams

Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos uždavinys - organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai organizacijai.

Informacinių technologijų skyrius

Informacinių technologijų skyriaus uždaviniai:

 1. Kompiuterizuoti Fondo darbą diegiant reikiamą kompiuterinę ir programinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas;
 2. Organizuoti kompiuterinius ryšius tarp Fondo struktūrinių padalinių bei su kitomis organizacijomis;
 3. Organizuoti kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterizuotų informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą;
 4. Tirti Fondo darbo vietų kompiuterizavimo perspektyvas, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos poreikį, atsižvelgiant į Fondo veiklos pobūdį bei finansines galimybes.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-05