Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:

1. Turėti nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

2. Turėti nemažesnį kaip 3 metų trukmės darbo patirtį Informacinių technologijų srityje.

3. Mokėti programuoti Visual Studio 2005, PHP, administruoti MySQL, bei Microsoft SQL duomenų bazes, administruoti Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP.

4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, veiklą finansinės paramos studentams srityje, informacines technologijas ir asmens duomenų teisinę apsaugą, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Darbuotojas, einantis šias pareigas atlieka šias funkcijas:

1. Administruoja Fondo kompiuterinį tinklą, atlieka informacinės sistemos aptarnavimo ir, reikalui esant, jos funkcijų tobulinimo bei papildymo programavimo darbus, siekdamas užtikrinti tinkamą Fondo informacinių sistemų veiklą.

2. Konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais, sudarydamas sąlygas tinkamam naudojimuisi Fondo informacinėmis sistemomis.

3 Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

4. Vykdo kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius, vienkartinio pobūdžio, direktoriaus ir Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.