Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės paskirtis – projektuoti ir diegti kompiuterinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  2. mokėti programuoti Visual Studio 2015, PHP, administruoti Microsoft SQL duomenų bazę, administruoti Windows Server 2003-2012, Windows 7-10;
  3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą finansinės paramos studentams srityje, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės informacinių sistemų kūrimą;
  4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. administruoja Fondo kompiuterinį tinklą, atlieka informacinės sistemos aptarnavimo ir, reikalui esant, jos funkcijų tobulinimo bei papildymo programavimo darbus, siekdamas užtikrinti tinkamą Fondo informacinių sistemų veiklą;
  2. konsultuoja Valstybinio studijų fondo darbuotojus informacinių sistemų, dokumentų valdymo sistemų, kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais, sudarydamas sąlygas tinkamam naudojimuisi Fondo informacinėmis sistemomis;
  3. vykdo kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius, vienkartinio pobūdžio pavedimus.