Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Mokėti dirbti programine įranga MS Visual Studio (C++, C#, VB) 2005 arba naujesne, mokėti T-SQL ir serverinę skriptų kalbą PHP arba ASP.

3. Turėti bent vieną iš šių gebėjimų: WEB Servisų kūrimas, MySQL administravimas, Linux administravimas, Cisco tinklo infrastruktūros įrenginių administravimas.

4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams bei valstybės informacinių sistemų kūrimo srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Kuria bei administruoja programinę įrangą, kontroliuoja kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą, savarankiškai analizuoja Fondo informacinių sistemų ir kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrindamas tinkamą Fondo informacinių sistemų veiklą.

2. Konsultuoja Fondo informacinių sistemų naudotojus bei Fondo darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais, vykdo spausdinimo, kopijavimo ir kitos biuro technikos priežiūrą, sudarydamas sąlygas tinkamam naudojimuisi Fondo informacinėmis sistemomis bei biuro technika.

3. Administruoja Fondo MS SQL ir MySQL duomenų bazes, užtikrindamas kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą;

4. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

5. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo ir Informacinių technologijų skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.