Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.

3. Mokėti anglų kalbą A2 (pradedantysis vartotojas) lygiu.

4. Labai gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Visual Basic, labai gerai mokėti SQL, T-SQL kalbas, serverinę skriptų kalbą PHP, administruoti MS SQL, MySQL duomenų bazes.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams bei valstybės informacinių sistemų kūrimo srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, žinoti teisės aktų rengimo taisykles.

6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Vadovauja Informacinių technologijų skyriui ir organizuoja jo darbą, kontroliuoja Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų veiklą, rengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, teikia vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, skatinimo ir vertinimo įstatymų nustatyta tvarka, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, rengia skyriaus veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, planuoja lėšų poreikį informacinių sistemų projektavimui ir priežiūrai, užtikrindamas Informacinių technologijų skyriaus funkcionavimą ir skyriaus uždavinių įgyvendinimą.

2. Projektuoja ir kuria programinę įrangą, organizuoja informacinių sistemų kūrimą ir įdiegimą, funkcionavimą Fondo skyriuose, kontroliuoja kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą, savarankiškai analizuoja informacinių sistemų ir kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, organizuoja kompiuterinių duomenų kaupimą; konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais, užtikrindamas tinkamą Fondo kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų administravimą ir funkcionavimą.

3. Savarankiškai organizuoja ir užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą bei teikia reikiamus duomenis Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, atsako už savalaikį bei teisingą reikiamų duomenų (dokumentų, ataskaitų, pažymų ir pan.) pateikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, savarankiškai organizuoja ir atsako už duomenų saugumo politikos įgyvendinimą bei kontrolę (vykdo duomenų saugos įgaliotinio funkcijas), užtikrindamas tinkamą duomenų apsaugą Fonde.

4. Sudaro Fonde elektroninėmis priemonėmis tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus, stebi informacijos rinkmenų būsenos pasikeitimus, turinčius įtakos informacijos rinkmenų aprašymų pakeitimams, atsako už tinkamą ir savalaikį informacijos rinkmenų aprašymų duomenų bei jų pakeitimų teikimą Informacijos rinkmenų sąrašui, peržiūri Informacijos rinkmenų sąrašui pateiktus informacijos rinkmenų aprašymus ir, esant reikalui, atlieka reikalingus pakeitimus ir taisymus, užtikrindamas tinkamą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų laikymąsi Fonde.

5. Susipažįsta su pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis ir vizuoja pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijas, teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, neskiria tarnautojams užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja direktorių; paaiškėjus, kad

pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.

6. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

7. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo ir Informacinių technologijų skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.