Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.

2. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; mokėti dirbti kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema NAVISION, banko pavedimų formavimo sistema, buhalterinės apskaitos programa LABBIS.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinės veiklos organizavimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rengia dokumentus, kurių pagrindu atliekami tiesioginiai Fondo išlaidų apmokėjimai per kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS) ir apmokėjimai iš Fondo biudžetinės sąskaitos (banko sąskaitos pavedimai); atlieka tiekėjų pasiūlymų įtraukimo bei bendrųjų žurnalų procedūras per VBAMS sistemą, tvarko einamosios sąskaitos, kurioje apskaitomos valstybės biudžeto lėšos, banko išrašus ir kitus su Fondo veiklos užtikrinimo programa susijusius gautus dokumentus, užtikrindamas tinkamą Fondo atsiskaitymą.

2. Atlieka kasos operacijas bei jas įformina, įgyvendindamas kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimus.

3. Fiksuoja išlaidas (sąnaudas), finansavimo sumas, kitas pajamas, finansinius įsipareigojimus pagal Fondo atliekamas funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius (išskyrus pajamas bei finansinius įsipareigojimus, susijusius su studentų kreditavimu), užtikrindamas tinkamą buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą.

4. Tikrina, ar Paskolų skyriaus teikiami apmokėti apskaitos dokumentai (Fondui vykdant įsipareigojimus pagal valstybės garantiją, kitus įsipareigojimus, taip pat perimant paskolų gavėjų teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis) atitinka formalius jiems teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ruošia banko mokėjimo pavedimus, fiksuoja išlaidas (sąnaudas), finansavimo sumas, užtikrindamas tinkamą Fondo buhalterinę apskaitą.

5. Veda registrus pagal kiekvieną debitorių ir kreditorių (Fondo vykdomos programos Fondo veiklą užtikrinančiai priemonei įgyvendinti), užtikrindamas tinkamą Fondo įsipareigojimų apskaitą.

6. Vykdo darbuotojo, atsakingo už taksi paslaugų talonų apskaitą ir naudojimo kontrolę, funkcijas, užtikrindamas Naudojimosi taksi paslaugomis ir taksi paslaugų apskaitos organizavimo Fonde tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

7. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

8. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.