Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą.

2. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; mokėti dirbti kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema NAVISION, banko pavedimų formavimo sistema, buhalterinės apskaitos programomis „LABBIS“ ir „STEKAS“.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinės veiklos organizavimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1. Tvarko Fondo ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, ūkinio inventoriaus apskaitą, registruoja apskaitoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą ar jo atkūrimą bei veda su tuo susijusius buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Fondo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis, sudarydamas sąlygas Finansų ir apskaitos skyriaus funkcionavimui ir skyriaus uždavinių įgyvendinimui.

2. Gavęs reikiamus dokumentus, apskaičiuoja su darbo santykiais susijusias išmokas, apmoka konsultantų, ekspertų ir kitas paslaugas, apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus ir kitas išmokas, veda su tuo susijusius buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Fondo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis, taip pat teikia atitinkamas ataskaitas valstybinėms institucijoms pagal priklausomybę, atsako už apskaitos registrų vedimą bei visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą, apskaitos informacijos patikimumą, užtikrindama tinkamą Fondo funkcijų vykdymą.

3. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;.

4. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.