Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, be Valstybės tarnybos įstatymo 9 str. nurodytų reikalavimų, turi:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą.

2 Mokėti užsienio kalbą (bent vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) A2 lygiu.

3 Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema NAVISION, TELEHANSA (banko pavedimų formavimo sistema), buhalterinės apskaitos „LABBIS“ programa.

4. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinės veiklos organizavimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus,, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, žinoti teisės aktų rengimo taisykles.

6. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas atlieka šias funkcijas:

1. Vadovauja Finansų ir apskaitos skyriui ir organizuoja jo darbą, kontroliuoja Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų veiklą, rengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, teikia vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, skatinimo ir vertinimo įstatymų nustatyta tvarka, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, rengia skyriaus veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, užtikrindamas Finansų ir apskaitos skyriaus funkcionavimą ir skyriaus uždavinių įgyvendinimą.

2. Organizuoja operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemą, parenka buhalterinės apskaitos metodikos formas, užtikrina sąskaitų korespondencijų teisingą registravimą bei duomenų kaupimą finansinei atskaitomybei sudaryti, teikia Fondo direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsako už buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios Fondo veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą, visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą, apskaitos informacijos patikimumą, Fondo finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal buhalterinių sąskaitų duomenis, užtikrindamas tinkamą Fondo buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.

3. Padeda Fondo direktoriui bei fondo administracijai vykdyti valstybės biudžeto asignavimų ir kitų finansinių išteklių naudojimo kontrolę, atlieka išankstinę kontrolę, vykdo Fondo išlaidų perspektyvinės finansinės analizės išankstinę kontrolę, rengia įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus, susijusius su Fondo buhalterinės apskaitos organizavimu ir vykdymu, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, palaiko tarnybinius ryšius, būtinus darbo funkcijoms vykdyti, su kitų įstaigų

darbuotojais, ministerijomis, mokslo ir studijų institucijomis, užtikrindamas ekonomišką ir rezultatyvų nustatytų Fondo tikslų ir uždavinių vykdymą.

4. Susipažįsta su pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis ir vizuoja pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijas, teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, neskiria tarnautojams užduočių , galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja direktorių; paaiškėjus, kad pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.

5. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;

6. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą; prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.