Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V1-11

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis –  A.

3. Pareigybės kategorija –  10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga  administruoti už studijas sumokėtos kainos kompensavimą geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims  ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies (toliau – lėšos) grąžinimą į valstybės biudžetą.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – už studijas sumokėtos kainos kompensavimo geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims administravimo, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims administravimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą administravimo.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turi:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. Turėti darbo patirties švietimo ir mokslo srityje;

6.3. Turėti darbo su informacinėmis sistemomis ir (arba) duomenų bazėmis patirties;

6.4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

6.5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Apibendrina informaciją apie geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusius asmenis, turinčius teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą, teikia siūlymus dėl didžiausio galimo valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendro skaičiaus, didžiausio galimo šių asmenų skaičiaus kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir kiekvienoje konkrečios aukštosios mokyklos studijų kryptyje, nustatymo, rengia valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti, rengia duomenis ir dokumentus studijų kainos ar jos dalies kompensavimui, seka studijų kainos kompensavimą, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, mokslo ir studijų institucijomis, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusius asmenis, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, vykdo kitas funkcijas, susijusias su už studijas sumokėtos kainos kompensavimu, užtikrindamas tinkamą už studijas sumokėtos kainos kompensavimo geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims administravimą.

7.2. Priima nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys) prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti ir (arba) išmokėti, apibendrina informaciją apie karo tarnybą atlikusius asmenis, turinčius teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, teikia siūlymus dėl karo tarnybą atlikusiems asmenims kompensuojamos studijų kainos dalies nustatymo, rengia karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti, rengia duomenis ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui karo tarnybą atlikusiems asmenims, seka už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, mokslo ir studijų institucijomis, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie karo tarnybą atlikusius asmenis, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis,  vykdo kitas funkcijas, susijusias su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu, užtikrindamas tinkamą už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo karo tarnybą atlikusiems asmenims administravimą.

7.3. Apibendrina informaciją apie asmenims, turintiems grąžinti lėšas, neįteiktus įspėjimus, jų neįteikimo priežastis, siunčia asmenims, turintiems grąžinti lėšas, pakartotinius įspėjimus, priima asmenų, turinčių grąžinti lėšas, prašymus ir pranešimus dėl jų duomenų pasikeitimo, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, turinčius grąžinti lėšas, rengia ir siunčia pažymas dėl jų visiško atsiskaitymo, pranešimus apie nepilnai sumokėtą įsiskolinimą, raštus dėl neaiškių įmokų užskaitymo, Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus darbuotojo, atsakingo už lėšų grąžinimo kontrolę, kasmetinių atostogų, nedarbingumo ir kitais nebuvimo darbe atvejais kontroliuoja, kaip grąžinamos lėšos po įspėjimo išsiuntimo, užtikrindamas tinkamą lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą administravimą.

7.4. Formuoja asmenų, turinčių grąžinti lėšas, bylas, pildo formuojamų bylų apskaitos žurnalą, saugo ir išduoda į archyvą neperduotas asmenų, turinčių grąžinti lėšas, asmens bylas kitiems Fondo darbuotojams, priima Fondo darbuotojų grąžinamas asmenų, turinčių grąžinti lėšas, asmens bylas, užtikrindamas tinkamą asmenų, turinčių grąžinti lėšas, bylų tvarkymą ir apskaitą, paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugoti, užtikrindamas dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų  įgyvendinimą.

7.5. Pagal kompetenciją konsultuoja studentus, mokslo ir studijų institucijas, kitus asmenis, kaupia ir analizuoja statistinę informaciją, vertina pokyčius, teikia visuomenės informavimui ir skyriaus veiklai būtinus duomenis ir informaciją, užtikrindamas, kad studentai, mokslo ir studijų institucijos ir kiti asmenys gautų išsamią ir teisingą informaciją apie už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimo bei lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą sąlygas ir tvarką.

7.6. Rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus,  dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje,  rengiant  sutartis, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos  skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Stipendijų ir finansinės paramos  skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku eiti šias pareigas:

 

_________________________

              (pareigos)

____________________________

         (vardas, pavardė)

____________________________

                (parašas)

____________________________

                  (data)