Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDI FONDO ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą.

2. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, dokumentų saugojimo terminus, dokumentų vertės ekspertizės atlikimo tvarką, dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius teisės aktus, dokumentų archyve saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo ir sunaikinimo tvarką, dokumentų įforminimo laikinam ir nuolatiniam saugojimui tvarką ir apskaitos reikalavimais, archyvo fondo dokumentų naudojimo tvarką.

3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Mokėti taisyklinga lietuvių kalba reikšti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo reikalavimus.

6. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

7. Būti pareigingas, darbštus, kruopštus, atidus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Archyvaras vykdo šias funkcijas:

1. Konsultuoja Valstybinio studijų fondo darbuotojus dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais, teikia metodinę paramą sudarant Valstybinio studijų fondo struktūrinių padalinių bylų nomenklatūras, formuojat bylas.

2. Kasmet priima į archyvą iš Valstybinio studijų fondo struktūrinių padalinių raštvedyboje susidariusių dokumentų bylas ir atlieka jų ekspertizę, atrenka laikino, ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų bylas, o taip pat nesaugotinų dokumentų bylas naikinimui.

3. Priima į archyvą nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas, tinkamai suformuoja, apiformina ir sudaro suvestinius metų apyrašus.

4. Pagal nustatytus reikalavimus sudaro ir papildo saugomų dokumentų bylų apskaitos ir paieškos informacinius dokumentus (apyrašus, apžvalgas ir pan.).

5. Tvarko Valstybinio studijų fondo nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apskaitą. 6. Tiesioginio vadovo pavedimu teikia juridiniams asmenims informaciją apie Fondo archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda archyvo pažymėjimus, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus.

7. Informuoja Valstybinio studijų fondo darbuotojus apie archyvo fondų sudėtį ir turinį, išduoda dokumentus laikinam naudojimui.

8. Tvarko specialios apskaitos dokumentų ir kitų blankų apskaitą.

9. Prireikus pavaduoja Valstybinio studijų fondo specialistą, atsakingą už informacijos ir dokumentų valdymą: registruoja Valstybiniame studijų fonde gaunamą bei siunčiamą korespondenciją, atsako už siunčiamų ir gaunamų dokumentų, dokumentų projektų, užduočių ir pavedimų Valstybinio studijų fondo darbuotojams perkėlimą į dokumentų valdymo sistemą, rūpinasi Valstybinio studijų fondo dokumentų išsiuntimu, paskirsto Valstybiniame studijų fonde gaunamą korespondenciją skyriams pagal kompetenciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų laikymąsi Valstybiniame studijų fonde.

10. Vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus.