Pareigų aprašymas Spausdinti

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Priima išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių prašymus ir dokumentus valstybės paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti, kontroliuoja, ar yra pagrindas jiems skirti ir išmokėti socialinę išmoką ir (arba) stipendiją už studijų rezultatus, sudaro vieningą asmenų, pretenduojančių gauti paramą, sąrašą, teikia jį tvirtinti, kontroliuoja, kad studentas būtų informuotas apie tai, ar jam skirta parama, rengia duomenis ir dokumentus paramos išmokėjimui, teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui, seka valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose išmokėjimą, rengia medžiagą dėl paramos išmokėjimo nutraukimo bei informuoja apie tai studentą, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, mokslo ir studijų institucijų darbuotojais, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, gavusius paramą, vykdo kitas funkcijas, užtikrindamas tinkamą paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose administravimą.

2. Kreipiasi į aukštąsias mokyklas ir apibendrina jų pateiktą informaciją, reikalingą paramos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių išmokėjimui administruoti, rengia duomenis ir dokumentus paramos išmokėjimui, teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui, seka paramos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių išmokėjimą ir apie atliktus mokėjimus informuoja aukštąsias mokyklas ir paramą gavusius asmenis, rengia medžiagą dėl paramos išmokėjimo nutraukimo bei informuoja apie tai studentą bei aukštąją mokyklą, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, mokslo ir studijų institucijų darbuotojais, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, gavusius paramą, vykdo kitas funkcijas, užtikrindamas tinkamą paramos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių išmokėjimo administravimą.

3. Priima studentų prašymus skirti studijų stipendijas, kontroliuoja, ar yra pagrindas prašymus pateikusiems studentams skirti ir išmokėti studijų stipendiją, sudaro studentų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą ir teikia jį tvirtinti, rengia duomenis ir dokumentus studijų stipendijų išmokėjimui ir teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui, seka ir kontroliuoja studijų stipendijų išmokėjimą bei rengia medžiagą dėl išmokėjimo nutraukimo, atnaujina ir koreguoja informaciją apie studijų stipendiją gavusius asmenis, vykdo kitas funkcijas, užtikrindamas tinkamą studijų stipendijų administravimą.

4. Apibendrina aukštųjų mokyklų teikiamą informaciją apie asmenis, turinčius grąžinti tikslinio finansavimo lėšas, kontroliuoja tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo pagrindus, priima prašymus dėl atleidimo nuo tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo ar tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo dalimis, informuoja asmenis apie sprendimus dėl šių prašymų, rengia ir išsiunčia pranešimus apie tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo tvarką, kontroliuoja lėšų grąžintojų įsipareigojimų vykdymą po pranešimų išsiuntimo, sudaro skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo grąžinant tikslinio finansavimo lėšas išieškojimo yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, grąžinančius tikslinio finansavimo lėšas, vykdo kitas funkcijas, užtikrindamas tinkamą asmens studijoms skirto tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą administravimą.

5. Konsultuoja asmenis, teikia informaciją apie valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, paramos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms, studijų stipendijų teikimą ir išmokėjimą bei tikslinio finansavimo lėšų grąžinimą, užtikrindamas, kad studentai, mokslo ir studijų institucijos ir kiti asmenys laiku gautų išsamią ir teisingą informaciją apie paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, paramos į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų užsieniečių studijoms, studijų stipendijų suteikimo ir išmokėjimo, tikslinio finansavimo lėšų grąžinimo sąlygas bei tvarką.

6. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

7. Rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.