Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su išeivija ar lietuvių kilmės asmenimis patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį švietimo ir mokslo srityje.

4. Turėti vadovaujamojo darbo patirties.

5. Mokėti anglų kalbą A2 (pradedantysis vartotojas) lygiu.

6. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, žinoti teisės aktų rengimo taisykles.

8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.Vadovauja Stipendijų ir finansinės paramos skyriui ir organizuoja jo darbą, kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą, rengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, teikia vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, skatinimo ir vertinimo įstatymų nustatyta tvarka, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, rengia skyriaus veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, planuoja lėšų poreikį socialinėms stipendijoms, studijų stipendijoms, valstybės paramai išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtos kainos kompensavimui, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimui, užtikrindamas Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcionavimą ir skyriaus uždavinių įgyvendinimą.

2. Konsultuoja studentus, mokslo ir studijų institucijas ir kitus asmenis, besidominčius Fondo administruojama finansine parama studentams, organizuoja socialinių stipendijų, studijų stipendijų, valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikimą, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtos kainos kompensavimą, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies bei lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą, kontroliuoja šiuos procesus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

3. Kontroliuoja studentų, kuriems siūloma skirti stipendiją ar kompensuoti už studijas sumokėtą kainą ar jos dalį, sąrašų sudarymą, teikia šiuos sąrašus mokėjimams atlikti, kontroliuoja stipendijų bei paramos išmokėjimą ar studijų kainos kompensavimą, organizuoja duomenų bazių apie Fondo administruojamas stipendijas ir kitą finansinę paramą palaikymą bei jį kontroliuoja, savarankiškai rengia bei teikia ataskaitas ir suvestines, susijusias su Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus veikla, užtikrindamas tinkamą socialinių stipendijų, studijų stipendijų, valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtos kainos kompensavimą, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies bei lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimo į valstybės biudžetą administravimą.

4. Rengia įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus ir vizuoja juos pagal kompetenciją, analizuoja darbo rezultatus ir teisės aktus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų; palaiko tarnybinius ryšius, būtinus darbo funkcijoms vykdyti, su kitų įstaigų darbuotojais, ministerijomis, Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, užtikrindamas tinkamą Fondo funkcijų vykdymą;

5. Susipažįsta su pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktais duomenimis ir vizuoja pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijas, teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, neskiria tarnautojams užduočių , galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja direktorių; paaiškėjus, kad pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.

6. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

7. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.