Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1. Suveda banke esančių Fondo sąskaitų, kuriose apskaitomos lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, išrašo duomenis bei kitus šių sąskaitų kaupiamojo žiniaraščio (memorialinio orderio Nr. 3) ir jo priedų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 rengimui būtinus duomenis į informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, teikia informaciją šios sąskaitos kaupiamojo žiniaraščio (memorialinio orderio Nr. 3) ir jo priedų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 rengimui, siunčia raštus dėl permokų, nepriemokų bei neaiškių įmokų užskaitymo, sudarydamas sąlygas tinkamai vykdyti paskolų apskaitą.

2. Priskiria paskolos grąžinimo įmoką, Fondo pagal valstybės garantiją sumokėtos sumos grąžinimo įmoką, perėmus įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį Fondo kredito įstaigai sumokėtos sumos grąžinimo įmoką konkrečiam paskolos gavėjui, rengia pažymas dėl paskolos gavėjo visiško atsiskaitymo pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis bei išduoda jas paskolos gavėjams, sudarydamas sąlygas tinkamai paskolų ir lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas, grąžinimo kontrolei.

3. Kontroliuoja įsipareigojimų pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis vykdymą, sudaro skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis išieškojimo yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, sudarydamas sąlygas valstybės lėšomis suteiktų paskolų išieškojimui.

4. Priima asmenų prašymus dėl klaidingai į Fondo sąskaitas, kuriose apskaitomos lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, pervestų lėšų grąžinimo, rengia ir atlieka klaidingai pervestų lėšų grąžinimo ar užskaitymo pagal asmenų prašymuose nurodytą paskirtį mokėjimo pavedimus, sudarydamas sąlygas tinkamai vykdyti paskolų apskaitą.

5. Teikia siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos Fonde, analizuoja ir apibendrina kitų Paskolų skyriaus darbuotojų pateiktus siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos, dalyvauja rengiant sutartis dėl asmens duomenų teikimo/gavimo, užtikrindamas tinkamą asmens duomenų tvarkymą Fondui administruojant paskolas.

6. Atnaujina ir koreguoja duomenų bazėje esančią informaciją apie asmenis, gavusius paskolą, teikia užklausas ir kontroliuoja jų vykdymą, pagal kompetenciją konsultuoja paskolos gavėjus ir kitus asmenis, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, sudarydamas sąlygas tinkamam paskolų administravimui.

7. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

8. Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.