Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fiziniųmokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2. Turėti bazinę kompiuterinioraštingumo kvalifikaciją.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGASEINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Rengia ir siunčia paskolos gavėjams įspėjimus apie susidariusį įsiskolinimą, kontroliuoja skolinių įsipareigojimų vykdymą po įspėjimo įteikimo, užtikrindamas paskolų ir lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją arperėmus paskolos gavėjoteises irpareigas, grąžinimo kontrolę.

2. Sudaro nevykdančių įsipareigojimo grąžinti Fondo pagal valstybės garantiją ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas sumokėtas lėšas skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo išieškojimo yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, sudarydamas sąlygas tinkamam lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas,išieškojimui.

3. Formuoja valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylas, Fondui pirmą kartą įvykdžius įsipareigojimus pagal valstybės garantiją kredito įstaigoms už šiuos paskolų gavėjus, taip pat valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylas, kai kredito įstaigos pateikė Fondui apskaitos dokumentus dėl įsipareigojimų pagal valstybės garantiją vykdymo, tačiau apskaitos dokumentai apmokėti nebuvo, veda formuojamų bylų apskaitos žurnalą, saugo ir išduoda į archyvą neperduotas valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylas kitiems Fondo darbuotojams, tvirtina valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylas sudarančių dokumentų kopijas ir išrašus, priima Fondo darbuotojų grąžinamas valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylas, užtikrindamas tinkamą valstybės remiamųpaskolųgavėjųasmens bylų tvarkymąirapskaitą.

4. Priima valstybės remiamų paskolų gavėjų prašymus išduoti suteiktų valstybės remiamų paskolų sutarčių, sutarčių dėl paskolų gavėjų teisių ir pareigų perėmimo, kitų valstybės remiamų paskolų gavėjų asmens bylą sudarančių dokumentų kopijas ar išrašus, išduoda šias kopijas ar išrašus valstybės remiamų paskolų gavėjams, sudarydamas sąlygas tinkamam valstybės remiamų paskolų administravimui.

5. Priima valstybės lėšomis suteiktų ir valstybės remiamų paskolų gavėjų prašymus ir pranešimus dėl jų duomenų pasikeitimo, atnaujina ir koreguoja duomenų bazėje esančią informaciją apie asmenis, gavusius paskolas, teikia užklausas ir kontroliuoja jų vykdymą, pagal kompetenciją konsultuoja paskolų gavėjus ir kitus asmenis, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, sudarydamas sąlygas tinkamam paskolų administravimui.

6. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentųtvarkymo irapskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

7. Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą,projektus, atsakouž pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.