Pareigų aprašymas Spausdinti

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.

Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir veiklą valstybės ir valstybės remiamų paskolų administravimo srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis ir principais.

Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Konsultuoja Paskolų skyriaus darbuotojus, valstybės ir valstybės remiamų paskolų gavėjus bei kitus asmenis teisiniais klausimais, pagal kompetenciją rengia ir įvertina kitų darbuotojų parengtus Fondo direktoriaus įsakymų, Fondo valdybos nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su paskolų studentams administravimu, projektus, kontroliuoja, kaip Fonde laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, o nustatęs, kad jie prieštarauja aukštesnės galios norminiams teisės aktams, teikia siūlymus dėl tokių aktų pakeitimo ar panaikinimo, dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, rengia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, užtikrindamas paskolų studentams administravimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

Rengia procesinius dokumentus, susijusius su valstybės lėšomis išduotų ir Fondo administruojamų paskolų, taip pat lėšų, Valstybinio studijų fondo sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamų paskolų gavėjų teises ir pareigas, išieškojimu teismuose, kontroliuoja teismo procesų eigą bei skolų priverstinio išieškojimo procesą, atstovauja Fondo interesus teismuose ir kitose institucijose, rengia dokumentus, susijusius su vykdomųjų dokumentų perdavimu vykdyti, kontroliuoja pateiktų vykdyti vykdomųjų dokumentų vykdymo proceso eigą, užtikrindamas tinkamą skolų priverstinį išieškojimą bei paskolų studentams administravimą.

Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.