Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGASEINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arbafiziniųmokslų,arba technologijos mokslų, arbahumanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

2 Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGASEINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Kontroliuoja, ar yra pagrindas Fondui vykdyti garantinius įsipareigojimus, ar pateikti visi garantijos sąlygų įvykdymą patvirtinantys dokumentai, rengia duomenis ir dokumentus garantiniams įsipareigojimams apmokėti bei perduoda juos Finansų ir apskaitos skyriui, informuoja paskolos gavėjus apie tai, kad Fondas už juos įvykdė garantinius įsipareigojimus, konsultuoja garantinių įsipareigojimų vykdymo klausimais, užtikrindamas tinkamąFondoįsipareigojimų pagal valstybės garantijąvykdymą.

2. Priima paskolos gavėjų prašymus dėl valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimo, rengia medžiagą šių paskolų grąžinimo atidėjimo klausimais, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą, atidėjimo įforminimo sąlygas ir tvarką, dalyvauja įgyvendinant sprendimus atidėti paskolų grąžinimą, kontroliuoja grąžinimo atidėjimo pagrindus, rengia siūlymus ir dokumentus dėl paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos, rengia medžiagą paskolų grąžinimo termino atnaujinimo klausimais, dalyvauja įgyvendinant sprendimus dėl paskolos grąžinimo termino atnaujinimo, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atnaujinti paskolos grąžinimo terminą, konsultuoja valstybės remiamos paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo administravimą.

3. Priima paskolos gavėjų prašymus atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo, rengia medžiagą atleidimo nuo šių paskolų grąžinimo klausimais, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą, dalyvauja įgyvendinant sprendimus atleisti nuo paskolos grąžinimo, rengia medžiagą atleidimo nuo paskolos grąžinimo paskolos gavėjui mirus klausimais bei dalyvauja įgyvendinant šiuos sprendimus, konsultuoja atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą atleidimo nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimoadministravimą.

4. Priima pranešimus dėl kredito įstaigos ir paskolos gavėjo pasirašytos valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo, rengia medžiagą valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo klausimais, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, su mokslo ir studijų institucijomis, pagal kompetenciją konsultuoja valstybės remiamas paskolas teikiančias kredito įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, valstybės remiamų paskolų gavėjus bei kitus asmenis, užtikrindamas tinkamąpaskolųadministravimą.

5. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentųtvarkymo irapskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

6. Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą,projektus,atsakouž pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja Paskolų skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.