Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1-12

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Valstybinio studijų fondo vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti informacinių ir komunikacinių sistemų projektavimą, kūrimą, modifikavimą ir priežiūrą, įstaigos materialinės ūkinės bazės plėtrą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

 

III. veiklos sritys

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, materialinių išteklių valdymas, darbuotojų sauga ir sveikata.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

6.2. Turėti darbo patirties vykdant viešuosius prikimus.

6.3. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

6.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybės informacinių sistemų steigimą, kūrimą, modernizavimą ir likvidavimą, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

6.5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisminio įsiskolinimų išieškojimo proceso optimizavimo ir tobulinimo, mokėti konsultuoti asmenis teisminio skolų išieškojimo klausimais, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Analizuoja Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, apibendrina įstaigos struktūrinių padalinių pasiūlymus dėl informacinių sistemų nuostatų pakeitimų ir rengia informacinių sistemų nuostatų pakeitimo projektus, rengia investicinių planų projektus, derina juos su atsakingomis institucijomis, užtikrindamas šių dokumentų atitiktį jiems keliamiems reikalavimams, dalyvauja vykdant informacinių sistemų rizikos vertinimą.

7.2. Dalyvauja viešųjų pirkimų, skirtų informacinių sistemų sukūrimo ar modifikavimo paslaugoms įsigyti, komisijų veikloje, teikia paraiškas, užsakymus informacinių sistemų kūrimo ir (arba) modifikavimo paslaugų tiekėjams, dalyvauja įstaigoje diegiant informacinių sistemų pakeitimus, apibendrina įstaigos struktūrinių padalinių išvadas dėl įdiegtų pakeitimų informacinėse sistemose ir teikia juos paslaugų tiekėjui, užtikrindamas įstaigos poreikius atitinkančią informacinių sistemų veiklą.

7.3. Analizuoja įstaigos patalpų, jų remonto, darbo vietų įrengimo, darbo priemonių,  prekių, skirtų ūkio reikmėms ir reprezentacijai, poreikį, teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl įstaigos ūkinio inventoriaus atnaujinimo, jo papildymo, turto valdymo, vykdant minėtų prekių ir paslaugų mažos vertės viešuosius pirkimus, atlieka jų iniciatoriaus funkcijas, užtikrindamas tinkamą įstaigos aprūpinimą ūkio, reprezentacinėmis ir kitomis efektyviai įstaigos veiklai būtinomis prekėmis ir paslaugomis.

7.4. Vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, instruktuoja Valstybinio studijų fondo darbuotojus darbų saugos ir sveikatos klausimais, rengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijų projektus.

7.5. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugoti, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.

7.6. Rengia ataskaitų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais, dalyvauja formuojant įstaigos strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis.

7.7. Vykdo kitus su vykdomomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavedimus, užtikrindamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valstybinio studijų fondo direktoriui.

 

 

Susipažinau ir sutinku eiti šias pareigas: