Valstybės remiamos paskolos

Prašymų-anketų teikimo valstybės remiamoms paskoloms gauti 2018 m. kalendorius

Prašymų-anketų teikimo terminai Ar šiuo metu galima teikti prašymą-anketą?

2019 m. pavasario semestrą - preliminariais duomenimis nuo kovo

Negalima

2019 m. rudens semestrą

Negalima

Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Su 2018 m. valstybės remiamas paskolas teikiančio banko „Swedbank", AB sąlygomis galite susipažinti čia:

Kriterijus

„Swedbank", AB

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Banko marža, %

 2.1 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

 nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

 20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis - 0,70 Eur/mėn. 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

      Studijų paskolos sutarties pavyzdys        

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti). 

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

 • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • užsieniečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Plačiau: http://www.migracija.lt/index.php?2020109854. Paskolos teikiamos užsienio lietuviams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Studentai gali gauti

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma). 

 

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą.

Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą  ar studijų metu palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas privalo pristatyti šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai, įrašyti į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašą, kreipiasi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

 

2018 m. valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia „Swedbank", AB bankas.

„Swedbank", AB banko sąlygos:

Kriterijus

„Swedbank", AB

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Banko marža, %

 2.1 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

 nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

 20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

Studijų paskolos sutarties pavyzdys

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad norite dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėtjimo studijų laikotarpiu.

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite naudotis elektroninės bankininkystės sistema, galite naudotis kitais autorizavimosi būdais.

Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).

Visos paskolos teikiamos einamiesiems studijų metams.

Pavasario semestre vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo rudens semetre pradžią ir studentų prašymų-anketų teikimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas.  Valstybės remiamų paskolų teikimo pradžia pavasario semestrą skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo.  

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos  Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Sąrašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos skelbiamas Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo tinklalapyje dienos turi kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. Valstybės remiamos paskolos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

 Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama

Studentai, kurie sąrašų sudarymo dieną turi bent 1 euro cento įsiskolinimą pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis bankams arba fondui, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašus nėra įtraukiami.

 

Paskolų gavėjai privalo Fondą informuoti, jeigu:

 • nutraukia studijas, nurodant datą nuo kada nutrauktos studijos;
 • sustabdo studijas, nurodant datą nuo kada sustabdytos  studijos;
 • atnaujina studijas (grįžta iš akademinių atostogų) , nurodant naują numatomą  studijų baigimo datą;

Paskolos gavėjui, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, nepavykus su kredito įstaiga susitarti dėl valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu. Valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka palūkanas, išskyrus atvejus, kai palūkanos yra apmokamos valstybės lėšomis. Plačiau: https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-remiamu-paskolu-grazinimo-atidejimas

 

Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

 

Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos

 • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Palūkanos mokamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms ir kas mėnesį studentui pervedant nustatytą paskolos dalį, palūkanų suma vis didėja; 2)po kiekvieno mokėjimo, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 183 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 €), gali kreiptis į Fondą;

Jei nutarėte, kad valstybės remiamos paskolos Jums reikia, pasidomėkite savo kredito istorija. Ją galima pasitikrinti tinklalapyje manocreditinfo.lt.

Pasitaiko atvejų, kada studentas, nuėjęs į banką pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutarties sužino, kad pinigų negaus, nes turėjo pradelstų mokėjimų (už lizingo paslaugas, telefono, interneto ryšį ar panašiai). Todėl studentams rekomenduojame neužmiršti domėtis savo skolomis ir atsakingai vertinti finansines galimybes.

Kontaktai: valstybės remiamos paskolos

Vaida Mažylytė, vyriausioji specialistė; (8 5) 255 3371

el.p. vaida.mazylyte[eta]vsf.lt 

 • Paskolų suteikimas
 • Studijų duomenų pakeitimas

Eglė Žygė, vyriausioji specialistė; (8 5) 255 3375  

el.p. egle.zyge[eta]vsf.lt

 • Garantinių įsipareigojimų vykdymas ir kontrolė
 • Valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo

Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 264 7155

 el.p. jurgita.medaisiene[eta]vsf.lt

 • Valstybės ir valstybės remiamų paskolų grąžinimas
 • Kontaktinių duomenų pasikeitimas

Grita Sabaitė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9589;

 el.p. grita.sabaite[eta]vsf.lt   

 • Paskolų grąžinimas
 • Valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės paskolų grąžinimo

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11