Parama studijuojantiems užsienyje (konkursas „Kitas 100“)

PARAMOS ĮSTOJUSIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR JOSE STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, TAIP PAT KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS IR (ARBA) TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, TAIP PAT IR KITŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS, TURINTIEMS TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SKYRIMO KONKURSAS „KITAS 100“

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 460  Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“ 9 punktu, skelbia asmenų, įstojusių į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ar jose studijuojančių bei pretenduojančių gauti paramą (toliau – Parama), atrankos konkursą „Kitas 100“ (toliau – Konkursas).

KONKURSO SĄLYGOS

Kada ir kur priimami prašymai paramai gauti?

Dokumentai Paramai gauti priimami nuo 2018 m. gegužės 24 d. iki 2018 m. birželio 13 d. (imtinai).

Asmenys, pretenduojantys gauti paramą, dokumentus turi pateikti vienu iš šių būdų:

      1. asmeniškai atvykus į Fondą (adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius, Lietuva);

      2. registruotu paštu arba per kurjerį (adresas: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius, Lietuva). Nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena;

      3. per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E. pristatymas (https://epristatymas.post.lt/) pasirašydami dokumentus saugiu elektroniniu parašu;

      4. elektroniniu paštu fondas@vsf.lt pasirašydami dokumentus saugiu elektroniniu parašu.

Jei planuojate Konkursui teikti dokumentus elektroniniu būdu, rekomenduojame juos teikti Fondui per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E. pristatymas (https://epristatymas.post.lt/), nes tokiu atveju užtikrinamas tinkamas elektroninių dokumentų pristatymas, registravimas, veiksmų atsekamumas, o taip pat fiksuojamas tikslus dokumentų išsiuntimo ir gavimo laikas. Teikiami elektroniniai dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu asmens parašu.

Kas gali pretenduoti į paramą?

Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems ir studijuojantiems ne Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 100 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings (2018 m.), QS World University Rankings (2018 m.), Academic Ranking of World Universities (ARWU) (2017) m.));
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nėra reitinguojamos aukščiau nurodytuose reitinguose, tačiau, atlikus aukštosios mokyklos vertinimą (reitingavimą) teisės aktuose nurodyta tvarka, aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp pirmų 100 pasaulio aukštųjų mokyklų.

Kam parama neteikiama?

Teisės pretenduoti į paramą neturi asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Kokiam laikotarpiui galiu gauti paramą?

Asmenų, priimtų į pirmą kursą, studijoms užsienyje parama skiriama visam studijų laikotarpiui. Jeigu parama skiriama jau studijuojantiems asmenims, ji mokama nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo gauna paramą.

Kokios paramos rūšys ir sumos?

Paramos asmeniui skiriama suma yra ne didesnė nei 530 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI; šiuo metu 1 BSI yra 38 Eur.) dydžių  per metus (20140 Eur.). Parama asmeniui skiriama studijų kainai (arba jos daliai, jeigu studijos yra mokamos ir studijų kaina yra didesnė negu 530 BSI dydžių per metus) padengti, o jei užsienio valstybės aukštosios mokyklos, į kurią asmuo pakviestas studijuoti, nustatyta studijų kaina yra mažesnė nei 530 BSI dydžių  (20140 Eur.) per metus arba studijos yra nemokamos, likusi sumos dalis, bet ne didesnė kaip 16 BSI dydžių per mėnesį (608 Eur. 1 mėn. arba 7296 Eur. 1 metams), skiriama asmens pragyvenimo išlaidoms.

Kokius dokumentus turiu pateikti, jei noriu dalyvauti Konkurse?

Asmuo, pretenduojantis gauti paramą, turi pateikti Fondui pasirašytą patvirtintos formos Prašymą. 

Kartu su Prašymu studentai turi pateikti šiuos dokumentus valstybine kalba (lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą):

      1. kvietimą arba priėmimą studijuoti užsienio valstybės aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad asmuo jau studijuoja, kopiją;

      2. motyvacinį laišką;

      3. informaciją apie studijų kainą, užsienio valstybės aukštosios mokyklos mokėjimo už studijas tvarką;

      4. pažymą apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas per paskutinius šešis mėnesius:

     4.1. jeigu asmuo, kuris pretenduoja į paramą yra dirbantis, pateikti pažymą apie gaunamas pajamas (SODRA, VMI ir kt.);

     4.2. jeigu asmuo, kuris pretenduoja į paramą yra nedirbantis, pateikia savo šeimos (mama, tėtis ir pan.) pažymas apie gaunamas pajamas (SODRA, VMI ir kt.) bei pažymą apie šeimai skirtą (jeigu yra paskirta) socialinę paramą (pažymą iš miesto/rajono savivaldybės paramos skyriaus).

5.  dvi rekomendacijas iš mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą (jeigu pretenduoja į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas), aukštosios mokyklos, kurioje įgijo žemesnės pakopos aukštojo mokslo kvalifikaciją (jeigu pretenduoja į antrosios arba trečiosios pakopos studijas), darbovietės ar organizacijos, kurioje dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą;

6. gyvenimo aprašymą;

7. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jų šeimos nariai, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

8. dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopiją (ne Lietuvos Respublikos piliečiai);

9. dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

10. dokumento, patvirtinančio šeimos nario teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai);

11. dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, neturintys teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

12. šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopiją (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai).

Kas vertins mano prašymą bei pateiktus dokumentus?

Kartu su prašymu asmens pateiktus dokumentus nagrinėja Fondo sudaryta komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš 7 narių. Vieną narį į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, du narius – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, du narius – Valstybinis studijų fondas, vieną narį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) savo nustatyta tvarka, vieną narį – darbdavių organizacijos.

Kaip sudaroma konkursinė eilė?

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaroma bendra konkursinė eilė ir, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, atskiros konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į atskirą konkursinę eilę gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

Kas bus, jei surinksiu vienodą balų skaičių su kitais pretendentais?

Esant asmenų su vienodu konkursiniu balu Komisijos nariai balsuoja dėl to, kuriam asmeniui skirti paramą. Laimi tas asmuo, už kurį balsuoja daugiau Komisijos narių. Jeigu dėl dviejų vienodą konkursinį balą surinkusių asmenų Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti paramą, priima Komisijos pirmininkas.

Kada ir kaip sužinosiu, ar man skirta parama?

Komisija per 5 darbo dienas  nuo paskutinio Komisijos posėdžio dienos pateikia Fondui siūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, ir skiriamos Paramos dydžio. Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pasiūlymų dėl asmenų, kuriems siūloma skirti Paramą, gavimo dienos, vadovaudamasi Komisijos siūlymais ir atsižvelgusi į turimas valstybės biudžeto lėšas, priima sprendimą dėl Paramos skyrimo asmenims ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apie priimtą sprendimą informuoja visus Konkurse dalyvavusius asmenis.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Kokiam laikotarpiui bus sudaroma paramos sutartis?

Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

Kas bus nurodyta paramos skyrimo sutartyje?

Sutartyje su asmeniu turės būti nustatyta:

 • Sutarties šalys ir jų rekvizitai;

 • paramos dydis studijų kainai arba jos daliai padengti ir (arba) pragyvenimo išlaidoms, paramos mokėjimo laikotarpiai, datos;

 • tikslus studijų laikotarpis, Sutarties galiojimo terminas;

 • Sutarties pakeitimo ir nutraukimo tvarka;

 • ginčų dėl šalių interesų pažeidimų sprendimo tvarka;

 • įgaliotos institucijos ir asmens teisės, pareigos ir atsakomybė.

Kokie papildomi paramą gavusio asmens įsipareigojimai?

 Paramą gavęs asmuo įsipareigoja:

 • kartą per semestrą pateikti užsienio valstybės aukštosios mokyklos patvirtinimą apie asmens studento statusą;

 • informuoti Fondą:

 • apie studijų nutraukimą per 5 darbo dienas nuo studijų nutraukimo dienos, nurodant priežastis, pateikiant atitinkamus priežastis pagrindžiančius dokumentus;

 • jei asmuo yra pašalintas iš aukštosios mokyklos, per 5 darbo dienas nuo asmens pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos;

 • apie sustabdytas studijas arba akademines atostogas per 5 darbo dienas nuo sustabdytų studijų arba akademinių atostogų suteikimo dienos;

 • baigus studijas užsienyje:

 • pateikti Fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

 • ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį (skaičiuojamas faktiškai dirbtas darbo laikas);

 • informuoti Fondą per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios, o pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

 • pateikti Fondui dokumentus, įrodančius, kad atliko sutartyje numatytą įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį;

 • jeigu asmuo užsienyje tęsia aukštesnės pakopos studijas, pateikia Fondui institucijai tai patvirtinančius dokumentus, asmens įsipareigojimo (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje), vykdymo terminas atidedamas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams po šių aukštesnės pakopos studijų pabaigos.

Kontaktai

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; tel. +370 5 263 9158; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 460  ,,Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl įgaliojimų valstybiniam studijų fondui suteikimo"

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V1-28 "Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje skyrimo konkurso pradžios".

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V1-29 "Dėl asmens, pretenduojančio gauti paramą studijoms užsienio aukštojoje mokykloje, prašymo formos patvirtinimo". Priedas: prašymo forma

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05