Parama studijuojantiems užsienyje (konkursas „Kitas 100“)

Šiais metais ir vėl bus skelbiamas konkursas paramai studijoms užsienyje gauti. Parama studijoms užsienyje skiriama su sąlyga, jog studijas pabaigęs asmuo grįš dirbti į Lietuvą. Numatoma konkurso pradžios data - gegužės mėnuo.

Per metus galima gauti ne didesnę nei 530 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI. Šiuo metu 1 BSI yra 38 Eur) dydžių paramą, kuri sikriama šioms reikmėms:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti - iki 20140 eurų

 • pragyvenimo išlaidoms - iki 7296 eurų per metus, jeigu studijos yra nemokamos arba studijų kaina yra mažesnė negu maksimalus dydis, skirtas vieno asmens studijoms remti. Jeigu asmuo studijuoja nemokamai, jam gali būti skiriama  ne didesnė kaip 16 BSI dydžių per mėnesį (608 eurų) parama. Jeigu asmuo kreipiasi dėl paramos studijų kainai, kuri nesiekia 530 BSI per metus, tai likusi dalis gali būti skiriama pragyvenimo išlaidoms. 

Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems ir studijuojantiems ne Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose (toliau – asmuo), atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 100 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU);

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nėra reitinguojamos aukščiau nurodytuose reitinguose, tačiau, atlikus aukštosios mokyklos vertinimą (reitingavimą) teisės aktuose nurodyta tvarka, aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp pirmų 100 pasaulio aukštųjų mokyklų.

Parama neteikiama pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Parama yra skiriama visam studijų laikotarpiui  arba nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo kreipėsi dėl paramos skyrimo. 

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti norint dalyvauti konkurse, sąrašas bus patikslintas. Žemiau išvardinti dokumentai, kuriuos reikėjo pateikti 2018 m. konkursui: 

 • pasirašytas patvirtintos formos Prašymas;
 • kvietimą, priėmimą studijuoti arba studijas aukštojoje mokykloje patvirtinančio dokumento kopija;
 • motyvacinis laiškas;
 • informacija apie studijų kainą ir mokėjimo už studijas tvarka;
 • pažyma apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas per paskutinius šešis mėnesius: 
 1. jeigu asmuo, kuris pretenduoja į paramą yra dirbantis, pateikti pažymą apie gaunamas pajamas (SODRA, VMI ir kt.);
 2. jeigu asmuo, kuris pretenduoja į paramą yra nedirbantis, pateikia savo šeimos (mama, tėtis ir pan.) pažymas apie gaunamas pajamas (SODRA, VMI ir kt.) bei pažymą apie šeimai skirtą (jeigu yra paskirta) socialinę paramą (pažymą iš miesto/rajono savivaldybės paramos skyriaus).
 • dvi rekomendacijos iš mokyklos, kurioje asmuo baigia (baigė) bendrojo ugdymo programą (jeigu pretenduoja į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas), aukštosios mokyklos, kurioje įgijo žemesnės pakopos aukštojo mokslo kvalifikaciją (jeigu pretenduoja į antrosios arba trečiosios pakopos studijas), darbovietės ar organizacijos, kurioje dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą;
 • gyvenimo aprašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jų šeimos nariai, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • dokumento, įrodančio lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kopija (ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
 • dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, dirbantys ir (arba) turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • dokumento, patvirtinančio šeimos nario teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai);
 • dokumento, patvirtinančio, kad dirba Lietuvos Respublikoje, kopija (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai, neturintys teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • šeimos nario statusą patvirtinančio dokumento kopija (tik kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečių, dirbančių ir (arba) turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai).

Kartu su prašymu asmens pateiktus dokumentus nagrinėja Fondo sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaroma bendra konkursinė eilė. Gali būti sudaromos papildomos eilės konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms.

Jeigu keli asmenys surenka vienodą konkursinį balą, Komisijos nariai balsuoja, kam skirti paramą. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto vienodai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti paramą, priima Komisijos pirmininkas.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

Paramą gavę asmenys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo įsidarbinti Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose pareigose, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį (skaičiuojamas faktiškai dirbtas darbo laikas);

Kontaktai

Milda Papinigienė, vyriausioji specialistė; tel. +370 5 205 3962; el.p. milda.papinigiene[eta]vsf.lt

Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. 460  ,,Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl įgaliojimų valstybiniam studijų fondui suteikimo"

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V1-28 "Dėl paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje skyrimo konkurso pradžios".

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V1-29 "Dėl asmens, pretenduojančio gauti paramą studijoms užsienio aukštojoje mokykloje, prašymo formos patvirtinimo". Priedas: prašymo forma

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-22