Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems

Kas gali pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?
Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 d. ir pradėjo ne vėliau nei 2015 m. balandžio 21 dienos.
 
Kas neturi teisės į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą?
Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:
 1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
 2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 3. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
 5. aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Kas kiek laiko yra skiriama už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija?
Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre. Pasibaigus:
 • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
 • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).
 • baigus antrąją studijų pakopą.
Kokia suma yra kompensuojama?
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.
 
Ar reikia rašyti prašymą, norint gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją? Kokius dokumentus pristatyti?
Taip, asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu, privalo kreiptis į savo aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Kaip asmenys yra informuojami, jog yra paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija?
Asmuo informuojamas išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame sąraše ir studijas baigusio asmens prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.
 
Per kiek laiko reikia pateikti prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos kompensaciją?
Studijas baigusių asmenų prašymai skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją Fondui teikiami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Studijuojančių asmenų prašymai skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją Fondui teikiami per 20 darbo dienų nuo Fondo valdybos sprendimo skirti už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensacijas asmenims, priėmimo dienos.
 
Ar yra galimybė, gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, jeigu asmuo ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių nebuvo įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį?
Taip, jeigu yra asmens motyvuotas prašymas. Tokiu atveju, galima svarstyti dėl kompensacijos šiam asmeniui skyrimo.
 
Ar kompensacija išmokama visa iš karto ar dalimis?
Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.
 
Ar galima nurodyti kito asmens sąskaitos numerį?
Ne, negalima.
 
Kada galima tikėtis už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos išmokėjimo?
 •  Studijas baigusiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.
 •  Studijuojančiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-18