Nuostatai

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO NUOSTATAI


I. Bendrosios nuostatos

1. Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama - Fondas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama - valstybės biudžetas).

2. Fondo savininkė yra valstybė. Fondo steigėjas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Fondo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą ir Fondo nuostatų tvirtinimą) įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerijos kaip Fondo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kituose teisės aktuose.

3. Fondas - viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat sąskaitų banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

              II. Fondo veiklos tikslas, uždaviniai ir funkcijos

5. Fondo veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, studijų stipendijas, socialines stipendijas, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

6. Fondo veiklos uždaviniai - įgyvendinti mokslo ir studijų politiką, siekti aukštojo mokslo kokybės ir prieinamumo, administruojant šiam tikslui skirtus valstybės išteklius.

7. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;

7.2. administruoja studijų stipendijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.3. administruoja socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;

7.4. administruoja valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;

7.5. administruoja per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;

7.6. administruoja valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.;

7.7. administruoja sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas;

7.8. administruoja lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą;

7.9. švietimo ir mokslo ministro pavedimu įgyvendina kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones

8. Fondo veiklos sritis - finansinės paramos studentams administravimas. Fondo veiklos rūšys - valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų administravimas; studijų stipendijų administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; socialinių stipendijų skyrimas ir administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą, administravimas; per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų administravimas; už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas, administravimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; kitų aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtų priemonių įgyvendinimas.

III. Fondo teisės

9. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, asmenų informaciją ir dokumentus, taip pat iš valstybės registrų teisės aktų nustatyta tvarka gauti ir naudoti duomenis, kurių reikia Fondo uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

9.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

9.3. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

9.4. nustatytąja tvarka teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl finansinės paramos studentams administravimo;

9.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis.

IV. Fondo valdymas ir darbo organizavimas

10. Fondo vienasmenis valdymo organas yra Fondo direktorius, kurį 4 metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) konkurso būdu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų švietimo ir mokslo ministras. Tas pats asmuo gali būti skiriamas eiti Fondo direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas švietimo ir mokslo ministrui.

11. Fondo direktorius:

11.1. veikia Fondo vardu, atstovauja Fondui, atsako už Fondui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

11.2. užtikrina, kad Fondo veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, būtų vykdomi Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

11.3. organizuoja ir koordinuoja Fondo veiklą, priima sprendimus visais Fondo veiklos klausimais, išskyrus klausimus, priskirtus Fondo valdybos kompetencijai;

11.4. atsako už racionalų ir taupų Fondo valdomų lėšų ir turto naudojimą, planuoja, rengia ir vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamas programas, rengia šių programų sąmatas, kontroliuoja ir vykdo Fondo įsipareigojimus, užtikrina programų vykdymo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

11.5. užtikrina veiksmingos Fondo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą, teikia pasiūlymus dėl Fondo finansinės veiklos audito organizavimo, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, užtikrina finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

11.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų direktoriaus pavaduotoją, kitus Fondo valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su Fondo darbuotojais, nustato jų darbo užmokestį, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas;

11.61. tvirtina Fondo pareigybių aprašymus ir sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

11.7. organizuoja Fondo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;

11.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

11.9. suderinęs su Fondo valdyba, tvirtina Paskolų teikimo studentams nuostatus;

11.10. priima sprendimus dėl nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių perskirstymo;

11.11. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

12. Fondo direktoriui laikinai negalint atlikti priskirtų funkcijų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

13. Kolegialus Fondo valdymo organas yra Fondo valdyba. Fondo valdybą sudaro 11 narių: Fondo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, ne mažiau kaip 2 Finansų ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 mokslo ir studijų institucijų pasiūlyti atstovai, bent vienas studentų atstovas, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Fondo valdybos nariai, išskyrus Fondo direktorių ir direktoriaus pavaduotoją, nėra Fondo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

14. Fondo valdybą ir jos pirmininką Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu 4 metams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondo valdybos pirmininkas vadovauja Fondo valdybai ir organizuoja jos darbą. Fondo valdybos pirmininkui negalint atlikti funkcijų, šias funkcijas atlieka Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas. Fondo valdybos pirmininko pavaduotoją pirmajame patvirtintos Fondo valdybos posėdyje slaptu balsavimu išrenka Fondo valdybos nariai. Fondo valdybos pirmininko nesant, jo pareigas eina Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas.

15. Fondo valdyba:

15.1. paskirsto Fondui skirtas valstybės biudžeto lėšas valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti;

15.2. priima sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitų nebiudžetinių lėšų naudojimo;

15.3. (neteko galios);

15.4. atlieka kitas teisės aktų Fondo valdybai pavestas funkcijas.

16. Fondo valdyba nutarimus priima Fondo valdybos posėdžiuose. Fondo valdybos posėdžiai šaukiami kas ketvirtį. Neeilinis Fondo valdybos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis Fondo valdybos narių arba Fondo valdybos pirmininkas, arba Fondo direktorius.

17. Fondo valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių. Fondo valdybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Fondo valdybos narių.

18. Jeigu  klausimas turi būti apsvarstytas skubos tvarka ir dėl jo priimtas atitinkamas sprendimas, Fondo valdybos nariai gali balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas teisėtas, jeigu elektroniniu būdu balsuoja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių, o sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė elektroniniu būdu balsavusių Fondo valdybos narių. Elektroniniam balsavimui teikta medžiaga ir balsavimo rezultatai pridedami prie Fondo valdybos posėdžio protokolo.

19. Visi Fondo valdybos posėdžiai protokoluojami. Fondo valdybos nutarimus pasirašo Fondo valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretoriumi kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta balsų dauguma išrenkamas vienas iš Fondo valdybos narių.

20. Už Fondo valdybos nutarimų įgyvendinimą atsakingas Fondo direktorius.

21. Klausimams, kylantiems atliekant Fondui pavestas funkcijas, spręsti gali būti sudaromos komisijos, darbo grupės, ekspertų komitetai.

V. Fondo lėšų šaltiniai, lėšų naudojimas ir finansinės veiklos kontrolė

22. Fondo lėšas sudaro:

22.1. Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;

22.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų tikslinės lėšos;

22.3. Fondui grąžinamų paskolų palūkanų ir delspinigių lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas funkcijas grąžintos ir išieškotos lėšos;

22.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

23. (neteko galios).

24. Lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

25. Lėšos studijų stipendijoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

26. Lėšos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų socialinėms stipendijoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27. Lėšos studijų kainai (kainos daliai, ne didesnei kaip norminė studijų kaina) kompensuoti, kaip nurodyta šių nuostatų 7.5 punkte, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

28. Lėšos, išieškotos atliekant šių nuostatų 7.4 punkte nurodytą funkciją, į valstybės biudžetą grąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

281. Lėšos valstybės paramai išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose naudojamos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

282. Lėšos, skirtos studijų kainos daliai kompensuoti, kaip nurodyta šių nuostatų 7.7 punkte, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

283. Lėšos, išieškotos atliekant šių nuostatų 7.8 punkte nurodytą funkciją, į valstybės biudžetą grąžinamos Fondo direktoriaus nustatyta tvarka."

29. Grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos nebiudžetinės lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

30. Fondo valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Fondo vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

31. Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro ir teikia Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas

32. Fondo personalą sudaro Fondo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

33. Fondo valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.

VII. Baigiamosios nuostatos

34. Fondo nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

35. Fondas gali būti likviduotas arba reorganizuotas steigėjo sprendimu, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

36. Likvidavus arba reorganizavus Fondą, nepanaudotų lėšų naudojimo tvarką nustato Fondo steigėjas.

37. Fondo vieši pranešimai skelbiami Fondo interneto svetainėje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai" ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-27